תנאי שימוש באתר 

השימוש באתר מגה השקעות נדל"ן באנגליה הינו בכפוף להסכמה מלאה לתנאי השימוש המפורטים בדף זה


  1. כללי

תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לכלל המינים כאחד.

בתנאי השימוש משמעות המילה "שימוש" על הטיותיה השונות, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או השארת פרטים באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. העושה שימוש באתר, ייקרא בתנאי השימוש – "משתמש".

השימוש באתר מגה השקעות נדל"ן באנגליה (להלן: "האתר"  או, "מגה השקעות נדל"ן באנגליה" ) בכפוף לתנאי השימוש המפורטים ומהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלו. לאתר שמורה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, שינויים אלו יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר וללא צורך במסירת הודעה על השינויים האמורים. על אף האמור, מגה השקעות נדל"ן באנגליה תפרסם באתר האינטרנט שלה את העדכונים והשינויים שיחולו (ככל ויחולו) בתנאי השימוש.

מובהר בזאת, כי ללא הסכמה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, המשתמש אינו רשאי להשתמש ב-מגה השקעות נדל"ן באנגליה לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין מגה השקעות נדל"ן באנגליה  לבין כל אדם אשר משתמש באתר במישרין או בעקיפין, לרבות שימוש באתר מגה השקעות נדל"ן באנגליה ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. מגה השקעות נדל"ן באנגליה  תהא רשאית לשנות לעתים את מבנה האתר, מראהו ו/או היקפם וזמינותם של השירותים ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. מגה השקעות נדל"ן באנגליה  תוכל לעשות את כל השינויים הנ"ל ללא צורך במתן הודעה למשתמש מראש.

בהתחשב באופי ובאופן שבו האינטרנט והשינויים הטכנולוגיים מתרחשים, מטבעם, יתכן והשינויים יגרמו לתקלות כלשהן. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מגה השקעות נדל"ן באנגליה  ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אשר יתרחשו בשל שינויים אלו. מגה השקעות נדל"ן באנגליה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה אשר מאפשרות סיפוק שירותים למשתמשים. מובהר כי מגה השקעות נדל"ן באנגליה  איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

למען הסר ספק, מגה השקעות נדל"ן באנגליה עוסקת בשיווק ותיווך נדל"ן להשקעה בחו"ל ומתווכת בין המעוניינים לרכוש נדל"ן להשקעה לבין המוכרים.

משתמש אשר אינו מקבל עליו את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, מתבקש להפסיק לאלתר את השימוש באתר מגה השקעות נדל"ן באנגליה.

2. הגבלת אחריות

המידע ו/או התכנים ו/או השירותים אשר מוצעים ב- מגה השקעות נדל"ן באנגליה מוצעים AS-IS והנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

מגה השקעות נדל"ן באנגליה אינה אחראית לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו.

המידע המובא באתר אודות נדל"ן להשקעה באנגליה טומנת בחובה סיכונים , כמו גם סיכויים בקשר עם כספי ההשקעה. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת נדל"ן להשקעה או הזמנה לקבלת הצעה כאמור. אין במידע המובא באתר משום הבטחת תשואה כלשהי. המידע המובא באתר מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד.

מובהר בזאת, כי מגה השקעות נדל"ן באנגליה אינה אחראית בגין כל נזק או הפסד אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים. האחריות לגבי בחינת אמיתות המידע המופיע באתר ואיכותו, חלה על המשתמש בלבד.

מגה השקעות נדל"ן באנגליה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מפגמים בתקשורת- רשת האינטרנט, מפעילי תקשורת, ציוד הקצה ויישומים של המשתמש. כמו כן, מגה השקעות נדל"ן באנגליה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרעה בשימוש באתר, הימצאות ווירוסים ו/או ותכנות וקבצים הרסניים, בשל איכות המידע שבאתר והתאמה לכותנות שבמחשב המשתמש מגה השקעות נדל"ן באנגליה  לא תהיה אחראית בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהו (נזיקית, חוזית וכדומה) כלפי משתמשי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל ואבדן מידע ו/או נזק למחשב של המשתמש.

מגה השקעות נדל"ן באנגליה אינה אחראית להחלטות ו/או עסקאות אשר מבוצעות על סמך המידע הכתוב באתר. מובהר בזאת כי הלינקים (links) המוצבים באתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, עידוד, תמיכה, הסכמה או מתן חסות של מגה השקעות נדל"ן באנגליה ככל שמגה השקעות נדל"ן באנגליה תפנה את המשתמש לאתרים אחרים, הרי שהיא אינה אחראית לתוכנם.

מובהר בזאת כי כל סתירה בין התוכן שיפורסם על ידי מגה השקעות נדל"ן באנגליה בין תנאי השימוש, יגבר הנוסח המופיע בתנאי השימוש.

  1. שימוש במידע והגנת הפרטיות

המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לכך שמגה השקעות נדל"ן באנגליה תבצע פיקוח ממוחשב על שימושו בשירותים, לרבות באמצעות "cookies" ואמצעים דומים, ותשתמש במידע למען בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור מגה השקעות נדל"ן באנגליה תהיה רשאית:

  1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים לטובת מגה השקעות נדל"ן באנגליה.
  2. למסור את פרטי המשתמשים לאחר או לאחרים ע"פ סמכות שבדין.
  3. שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר בקשר למשתמש לצורכי מגה השקעות נדל"ן באנגליה.
  4. לצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות המשתמשים.

על אף האמור מגה השקעות נדל"ן באנגליה, איננה רשאית ולא תפרסם מידע למי שאינו מורשה לכך על פי דין או על פי תנאי שימוש אלו. "מידע" מתייחס לכל רשימה או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר הנוגע אליו, כפי שמילא ברישומו ו/או כפי שמופיעים במסמכי מגה השקעות נדל"ן באנגליה , לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר.

  1. התנהגות המשתמשים באתר

מגה השקעות נדל"ן באנגליה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל פרסום באתר.

מובהר כי כלל השירותים אשר מוצעים למשתמש על ידי מגה השקעות נדל"ן באנגליה , לרבות הגישה והשימוש בהם, מותנים בעמידה בתנאים אשר נקבעו על ידי מגה השקעות נדל"ן באנגליה. מגה השקעות נדל"ן באנגליה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר שימוש בשירותיה ו/או באתר האינטרנט עקב אי עמידה בתנאים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, ככל שאינם על דרך של צפייה רגילה במודעה, ככל משתמש סביר. בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם כל תוכן המצוי באתר.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע כל פעולה שתהא בה כדי לייצר עומס על מערכות האתר ו/או שרתיו ו/או להתערב ו/או להפריע לדרך הפעולה הרגילה של האתר ושירותיו.

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

מגה השקעות נדל"ן באנגליה תהיה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות עיצובו ותוכנו הכולל טקסטים, source code, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר. למען הסר ספק, כל המידע והתוכן המוצגים באתר זה שייכים בבלעדיות להנהלת האתר ואין לבצע בהם שימוש לרבות העתקה, שידור, מכירה, ביצוע שימוש מסחרי כלשהו בתוכן, שיכפול, הפצה או הצגה בפומבי ללא אישור מפורש בכתב ממנה.

  1. אבטחת מידע

מגה השקעות נדל"ן באנגליה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר ובכלל זאת, המידע שהוזן על ידי המשתמשים ונצבר בשרתי האתר.

ואולם, מגה השקעות נדל"ן באנגליה  אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה שאינה חוקית וללא הרשאה למערכותיה, אשר תוביל לאובדן הנתונים ו/או לחשיפת המידע לגורמים שאינם מורשים.

המשתמש מאשר כי ככל ותתבצע חדירה שאינה חוקית, ל- מגה השקעות נדל"ן באנגליה ו/או למי שפועל מטעמה, לא תהא כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם בשל כך.

  1. תחולת הדין

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר.