14 Aug
14Aug

לרכוש נכס במדינה מערבית כמו אנגליה יש שקיפות גבוהה. 

תהליך הרכישה זהה לרכישת נכס בארץ. יחד עם זאת חשוב לקבל ליווי מקצועי. 

את תהליך הרכישה מתחילת ועד סופו, ילווה עורך דין מקומי בעל רישיון אנגלי המתמחה בתחום הנדל"ן באזור בו נרכש הנכס.

עורך דין יטפל בכל ההיבטים המשפטיים של העסקה. 


להלן שלבי תהליך הרכישה:

לפני תחילת תהליך הרכישה, הרוכש יתבקש להעביר את פרטיו מזהים כגון: צילום דרכון, הוכחת כתובת מגורים וזיהוי כגון טופס ארנונה וחשבון חשמל ואישור פרטי חשבון בנק ממנו יועברו הכספים שישמשו לרכישת הנכס. פרטים אלו יאומתו על ידי עורך דין נוטריון בארץ. מטרת אימות הפרטים היא לזהות את הרוכש להוכיח שיש לו יכולת כלכלית לבצע עסקה ולרכוש. 

  1. לאחר שהמשקיע בחר את הנכס אותו ירצה לרכוש, הוא יתבקש להעביר מקדמה של 10% מסכום הרכישה הכולל. המקדמה תועבר לחשבון בנאמנות ממשלתית על שם הרוכש, אותו ינהל עורך הדין המייצג את הרוכש עבור הרוכש. מחשבון הנאמנות יועברו כספי המשקיע המשמשים לרכישת הנכס לחשבון הנאמנות של עורך הדין המייצג את המוכר. למען הסר ספק, עורך הדין המלווה את העסקה מטעמו של הרוכש יעביר את הכספים לעורך הדין שמייצג את המוכר בעסקה, רק לאחר חתימת חוזה רכישה מחייב ("החלפת חוזים"), ורק ולאחר שהמוכר ביצע את חלקו בכל שלב ושלב בעסקה שלה התחייב המוכר במסגרת חוזה רכישה.
  2. עורך הדין מטעם המוכר יעביר את הניירת המשפטית לעורך הדין מטעם הרוכש על מנת שזה יעבור עליהם. רק לאחר שעורך הדין מטעם הרוכש עבר על המסכים השונים והם לשביעות רצונו ולאחר שלילת אפשרויות לבעיות משפטיות בחוזה והמלצתו להתקדם בהליך הרכישה, ניתן יהיה לחתום על הסכם רכישה מחייב.
  3. לאחר שעורך הדין מטעם הרוכש בדק את הניירת המשפטית והיא אכן לשביעות רצונו, תתקיים חלפת חוזים" שבמסגרתה תועבר המקדמה לעורך הדין מטעם המוכר שיחזיק את הכסף בחשבון נאמנות על שם המוכר. למען הסר ספק, יתרת הכספים, יועברו בשלבים למוכר ורק לאחר השלמת כל העניינים המשפטיים הקשורים בהתחייבויותיו של המוכר לרוכש במסגרת החוזה מחייב שנחתם בין הצדדים. ביום "החלפת החוזים" יסוכם היום המיועד לסיום כל העניינים המשפטיים עד 21 יום מיום החלפת החוזים. בשלב זה תירשם הערת אזהרה על הנכס הנרכש לטובת הרוכש וחלק מהיתרה תועבר לעו"ד מטעם המוכר.
  4. לאחר מכן, יתבקש הרוכש להעביר את יתרות סכום הרכישה לחשבון בנאמנות ממשלתית שהוקם על שמו של הרוכש באמצעות עורך דינו, בכדי להשלים (ולסיים) את העסקה. 
  5. ביום המיועד שנקבע, ולאחר סגירת התחייבויותיו המשפטיות של המוכר, תועבר יתרות סכום הרכישה לעורך הדין מטעם המוכר. עורך הדין מטעם הרוכש ירשום את הנכס של שם הרוכש בשטר הקניין ב-HM Land Registry רישום בטאבו.
  6. עורך הדין מטעם הרוכש יעביר לקונה עותק של שטר הקניין כ-3 חודשים לאחר הסגירה והשלמת העסקה,
  7. מחיר הנכס המוצע לרכישה כולל: שיפוץ איכותי בנכס (ניתן להתרשם מתמונות בגלריה), ריהוט ואבזור הנכס. שכר טרחת עורך דין מטעם הרוכש כלולה במחיר. לאחר מכן הנכס יושכר באמצעות חברת ניהול מקצועית ויניב עבור הרוכש הכנסה פסיבית שנתית ממוצעת משוערת, מדמי שכירות חודשיים הנעה בין 7%-8% נטו על ההשקעה,
  8. דמי השכירות החודשיים ייגבו ויועברו מהדייר המתגורר בנכס, ישירות לחשבון הבנק של המשקיע. גביית והעברת דמי השכירות יעשו על יד חברת הניהול. 

      זה הכל! למשקיע נותר לעקוב אחר ההכנסות מדמי שכירות המתקבלות בחשבון הבנק שלו.  


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.